Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Finanțelor

Inspecția financiară

A A A

Prezentare generală

Inspecţia financiară este o instituţie subordonată Ministerului Finanţelor care are ca misiune protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii, a controlului financiar centralizat al Ministerului Finanţelor privind conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor bugetului public naţional şi patrimoniului public şi respectarea de către agenţii economici, care livrează produse alimentare în adresa instituţiilor publice şi către populaţie, a disciplinei formării preţurilor la mărfuri social importante.

Cadrul juridic al activităţii Inspecţiei financiare îl constituie Hotărîrea Guvernului privind organizarea activităţii de inspectare financiară nr.1026 din 02.11.2010, Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 , Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92, Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008, Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Codului de conduită a angajaţilor cu funcţii de inspectare (control) financiară din cadrul Inspecţiei financiare nr.132 din 01.11.2011.

Principiile de activitate
Inspecţia financiară îşi desfășoară activitatea pe principiile legalităţii, imparţialităţii, integrităţii, confidenţialităţii, independenţei, loialităţii.

Funcţiile de bază

  • inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ în domeniul bugetar şi economico-financiar;
  • detectarea prejudiciilor/iregularităţilor la entităţile supuse inspectării (controlului) financiare.


Sfera de aplicare

  • autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate şi/sau fondate de către acestea, pe aspecte ce ţin de utilizarea resurselor finanţate sau contractate de la bugetul public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite de către donatorii interni şi externi, raportarea datoriei publice, procedurile de achiziţie publică, precum şi gestionarea conformă a activelor şi pasivelor;
  • întreprinderile de stat şi cele municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, pe aspecte ce ţin de utilizarea patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget şi achitarea dividendelor, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
  • alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, pe aspecte ce ţin de corectitudinea efectuării operaţiunilor şi tranzacţiilor economice din mijloace financiare publice şi pe aspecte ce ţin de respectarea cadrului normativ privind procedura de utilizare a granturilor oferite de donatorii interni şi externi;
  • agenţii economici, în domeniul corectitudinii formării preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
  • la solicitarea organelor de drept, Inspecţia financiară verifică şi alte tematici, în limita competenţei.


Cu susţinerea partenerului de dezvoltare SIGMA va fi elaborat Planul de dezvoltare strategică a Inspecţiei financiare, care va defini acţiunile necesare de a fi întreprinse în vederea ajustării activităţii de inspectare financiară din Republica Moldova la cele mai bune practici europene, în corelaţie cu implementarea controlului financiar public intern, susţinută de proiectul Twinning şi dezvoltarea auditului extern, realizat de Curtea de Conturi.

 

Istoria stemei si drapelului

Republica Moldova
mun.Chişinău
str.Alexandru cel Bun, 48
MD-2012
tel:022-22-26-70
fax: 022-22-07-75
e-mail: inspectia.financiara@if.gov.md

Linia specializată anticoruptie: 022-22-17-55