Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Finanțelor

Inspecția financiară

A A A

Scurt istoric

2010-2012
Demararea procesului de reformare a Inspecţiei financiare:

 • elaborarea noului Regulament, aprobat de Guvern prin Hotărîrea privind organizarea activităţii de inspectare financiară nr.1026 din 02.11.2010 şi modificarea Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847din 24.05.1996, care au la bază promovarea unei misiuni noi a Serviciului control financiar şi revizie ce ţine de protejarea intereselor financiare ale statului, accentul în activitatea de inspectare fiind pus pe solicitări, semnale privind gestionarea inadecvată a fondurilor şi patrimoniului public, în baza analizei riscurilor, renunţînd la periodicitatea inspectărilor;
 • majorarea ariei de control întru acoperirea unui segment care în anii precedenţi n-a fost verificat: agenţii de stat, întreprinderi de stat şi municipale, în paralel cu diminuarea termenului de efectuare a inspectărilor financiare, fiind posibilă, astfel, inspectarea operativă a unui spectru mai larg de entităţi şi în final diminuarea presiunii de control asupra instituţiilor cu disciplină financiară exemplară;
 • a fost aprobată structura nouă a Serviciului, fiind lichidate 4 direcţii teritoriale prin reorganizarea direcţiilor structurale pe domenii de inspectare financiară, analogic structurii Ministerului Finanţelor, ceea ce a permis monitorizarea ramurală, dar şi specializarea profesională a angajaţilor.

 

2006-2009
În 2006, păstrînd funcţia de revizie preia leadershipul în implementarea auditului intern. Pînă în 2009 pune bazele noului sistem prin:

 • instituirea Unităţii Centrale de Armonizare;
 • instituirea Direcţiei de audit intern;
 • elaborarea cadrului normativ: Concepţiei şi Strategiei privind implementarea auditului intern, Cartei de audit intern şi Codului etic, Standardelor Naţionale de Audit Intern;
 • efectuarea a 103 misiuni de audit intern, din care 10 în comun cu CNAS, CNAM, SV, MF, MPSFC, IFPS;
 • organizarea a cca 10826 om/ore sesiuni de mediatizare şi instruire;
 • elaborarea primei variante a proiectului de lege privind controlul financiar public intern;
 • ulterior transferarea funcţiei de elaborare a cadrului normativ privind controlul financiar public intern, monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de management financiar şi control, DCACFPI din cadrul Ministerului Finanţelor.

 

2002-2006
Departamentul control financiar şi revizie, creat în 2002 prin Hotărîrea Guvernului despre unele măsuri privind asigurarea activităţii Ministerului Finanţelor nr.667 din 27.05.2002 i se atribuie funcţia de efectuare, cel mult o dată la doi ani, pe teren a reviziilor (controalelor) asupra eficienţei executării bugetului de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

 

1994-2002
Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea cu privire la Concepţia controlului de stat în Republica Moldova nr.189 din 19.07.1994, aprobă Concepţia controlului de stat în Republica Moldova, care a stabilit principiile generale de organizare, subiecţii şi obiectivele controlului de stat. Controlul de stat se exercită de:

 • Parlament prin intermediul Curţii de Conturi, instituită, în baza Departamentului Controlului de Stat, prin Legea privind Curtea de Conturi nr.312 din 08.12.1994;
 • Guvern prin intermediul Departamentului Controlului Financiar şi de Revizie, instituit în baza Direcţiei de control şi revizie a Ministerului Finanţelor şi Gărzii financiare, prin intermediul Serviciului fiscal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi prin intermediul Departamentului Controlului Vamal;
 • Firmele de audit, înfiinţate în baza unei legi respective.

Guvernul, prin Hotărîrea privind aprobarea categoriilor de salarizare şi coeficienţilor tarifari pentru personalul Serviciului control financiar şi revizie nr.121 din 23.02.1995, aprobă Regulamentul provizoriu al Departamentului control financiar şi revizie. Departamentul este abilitat cu funcţii de efectuare a reviziilor şi controalelor asupra eficienţei executării bugetelor de către organele administraţiei publice, situaţiei economico-financiare, integrităţii financiare, integrităţii mijloacelor valutare şi materiale, autenticităţii evidenţei şi dărilor de seamă în organele puterii executive de stat şi în instituţiile bugetare de subordonare republicană, în instituţiile şi organizaţiile ce activează peste hotare, inclusiv instituţiile diplomatice, la întreprinderi, organizaţii şi instituţii cu orice tipuri de proprietate şi genuri de activitate, care folosesc patrimoniul de stat.

 

1981-1994
În paralel cu controlul centralizat, exercitat de Ministerul Finanţelor se fortifică controlul departamental prin Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 mai 1981. Direcţia control financiar şi revizie din cadrul Ministerului Finanţelor, concomitent cu exercitarea atribuţiilor sale de revizie şi control, exercita controlul asupra activităţii controlului departamental în republică.

 

1956-1994
La 23 mai 1956, Consiliul de Miniştri adoptă Regulamentul Direcţiei Control şi Revizie în cadrul Ministerului Finanţelor cu funcţia de efectuare a reviziei şi controalelor asupra respectării legislaţiei privind drepturile bugetare ale Sovietelor de deputaţi de către ministerele şi instituţiile republicii, precum şi de organele locale; respectării disciplinei financiare de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii privind cheltuirea corectă şi economă a mijloacelor bugetare şi proprii; execuţiei bugetului de stat, respectarea obligaţiilor faţă de buget; activitatea organelor financiare ale republicii privind execuţia bugetelor locale, organelor asigurării sociale de stat, caselor de economii de stat şi a băncilor de investiţi pe termen lung.

Republica Moldova
mun.Chişinău
str.Alexandru cel Bun, 48
MD-2012
tel:022-22-26-70
fax: 022-22-07-75
e-mail: inspectia.financiara@if.gov.md

Linia specializată anticoruptie: 022-22-17-55